Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sprzedaży produktów cyfrowych
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

 

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym english-coaching.pl/sklep
 2. Sprzedawca – Anna Modrzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmąEnglish Coaching Anna Modrzejewska; NIP 9532754572; ul. Szarych Szeregów 1/24; 85-829 Bydgoszcz; biuro@english-coaching.pl
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca– Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt– dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Operator płatności– System płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 11. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą e-mailową.
 12. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie podczas składania zamówienia umożliwiający utworzenie Konta
 14. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 15. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@english-coaching.pl
  2. pisemnie na adres: Szarych Szeregów 1/24; 85-829 Bydgoszcz
  3. a także telefonicznie pod numerem: 726 147 400 w godz. 10:00-18:00 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A 69105011391000009705330562

 

§4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online, konsultacji) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Skype lub innych aplikacji umożliwiających spotkania online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
 7. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 8. W przypadku usług sesji indywidualnych (Sesja zapoznawcza „Let’s meet up”, Sesje przed interview / powrotem do pracy “Job Warm-Up”, Sesje przedwakacyjne “VacatiON”, Sesja demo “Try It Out”, Sesja – audyt “Your English Review”, Sesje indywidualne – English Booster Sessions), maksymalnie do 48h przed spotkaniem powinien zostać potwierdzony wcześniej ustalony konkretny termin (tj. dzień i godzina) spotkania. Jeżeli do 48h przed spotkaniem termin nie zostanie zatwierdzony, sesja zostaje uznana za zrealizowaną. Również w przypadku, jeżeli po potwierdzonych ustaleniach klient odwoła spotkanie 24h przed lub nie pojawi się wcale.

 

§5

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  5. zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności, z którymi Kupujący powinien się zapoznać przed dokonaniem zakupu,
  6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  7. potwierdzić zamówienie, dokonując niezwłocznie płatności, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.
 4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia i adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka informacji o dostępie do Produkt
  2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybranu wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

 

§6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na Stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy.
 6. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 7. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  c) karta kredytowa – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  b) płatności elektroniczne,
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
 9. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.

 

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Mając ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do:
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta utraci prawo odstąpienia od umowy. Usługa dostarczana jest w formie zakupionych sesji pokazowych; 6-12 miesięcznych sesji. Wykonanie usługi nastąpi zgodnie z terminem określonym przez obie Strony umowy;
  2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 6. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  • Imię i nazwisko:
  • Adres:
  • Nr rachunku bankowego
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.

 

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  3. utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie,
  4. wysyłka newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

 

§10

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania produktu elektronicznego, w szczególności do nieodpłatnego udostępniania go osobom trzecim, ani oferowania go jako własnego produktu.
 4. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 5. Nieuprawnione, dalsze rozpowszechnianie ww. treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych skutkować może odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§11

Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §5, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

 

§12

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych automatycznie – dane do logowania wysyłane są w e-mailu od razu po złożeniu Zamówienia, w którym są produkty wymagające zalogowania.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

 

§13

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://english-coaching.pl/polityka-prywatnosci/

 

§14

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

§15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1.04.2021 r.

Zapisz się do newslettera i odbierz dostęp do bezpłatnych materiałów!

Bezpłatna paczka praktycznych materiałów, która pomoże Ci pokonać barierę językową i pomoże odważniej mówić po angielsku.